Select Page

Состанок по Јавна расправа по нацрт текстовите за План за нумерација, Правилник за доделување на броеви и серии на броеви од Планот за нумерација и Правилник за изменување и дополнување на правилникот за преносливост на броеви

АЕК ги поканува сите заинтересирани страни на состанок по јавна расправа по нацрт текстовите за: План за нумерација, Правилник за доделување на броеви и серии на броеви од Планот за нумерација и Правилник за изменување и дополнување на правилникот за преносливост на...

Состанок по јавна расправа за анализа на пазари 4, 5 и 6

Aгенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по: Анализа на пазар 4 – Услуга за започнување на повик во јавна телефонска мрежа на фиксна локација, Анализа на пазар 5...

Јавен состанок по Упатство за обезбедување на информации и финансиски податоци за статистички цели и анализа на пазар и обрасци за квартални извештаи

Aгенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по предлог: УПАТСТВО ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИ И ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ ЗА СТАТИСТИЧКИ ЦЕЛИ И АНАЛИЗА НА ПАЗАР И НАЧИНОТ НА...

СОСТАНОК ПО ЈАВНА РАСПРАВА ЗА „ПРЕДЛОГ-ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТКА НА ГОДИШНИОТ НАДОМЕСТОК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ“

Aгенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по „ Предлог-Правилник за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции“, објавен на веб страната...

Состанок по јавна расправа за Упатство за обезбедување на информации кои ќе ги објавува АЕК за да им овозможи на корисниците да направат избор на комуникациските услуги врз основа на квалитетот и цените на услугите и начинот на нивно објавување

Aгенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по „Упатство за обезбедување на информации кои ќе ги објавува АЕК за да им овозможи на корисниците да направат избор на...

Состанок по јавна расправа по Нацрт Извештај за резултатите од моделирањето на Bottom-Up LRIC за Битстрим услуги во РМ

Aгенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по „Нацрт Извештај за резултатите од моделирањето на Bottom-Up LRIC за Битстрим услуги во РМ“  објавен на веб страната на АЕК, ...