Select Page

1js2014

test za nov zapis

Корисни линкови

Регулаторни тела на други земји Албанија ERT – Enti Rregullator i Telekomunikacioneve (www.ert.gov.al) Австрија RTR – Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (www.rtr.at) Белгија BIPT – Institut Belge des services Postaux et de Telecommunications...

Кое е максималното дозволено време на отстранување на пријавен дефект?

Согласно правилникот за техничките барања за квалитетот на универзалната услуга, техничките параметри и нивно мерење, како и минималните услови за квалитет на универзалната услуга, (донесен на ден 30.08.2006 година, објавен во Сл. Весник на РМ број 106/06.), член 9,...

Во која мерна единица треба да биде изразено/прикажано Времето на воспоставување на повик?

Согласно правилникот за техничките барања за квалитетот на универзалната услуга, техничките параметри и нивно мерење, како и минималните услови за квалитет на универзалната услуга, (донесен на ден 30.08.2006 година, објавен во Сл. Весник на РМ број 106/06.), член 11,...

Прашања и одговори

Страницата е во изработка. Наскоро со нови содржини за прашања и одговори.