Select Page

Агенцијата за електронски комуникации го објавува документот – „Годишна програма за вршење на редовен стручен надзор за 2016 година“
Годишна програма за вршење на редовен стручен надзор за 2016 година