Select Page

Одделението за инспекциски надзор врши спроведување на Законот за електронски комуникации и подзаконските акти преку инспектори за електронски комуникации од Контролно мерните центри Скопје, Битола и Штип.

Инспекцискиот надзор се врши со цел:

 • преземање на мерки за решавање на пречки во радиокомуникациите;
 • прекинување на емисии на радиостаници кои работат без Одобрение за користење на радиофреквенции;
 • проверка на усогласеноста на параметрите на легалните радиостаници со параметрите дадени во Одобрението за користење на радиофреквенции;
 • преземање на мерки кон оператори на јавни комуникациски мрежи и/или даватели на јавни комуникациски услуги кои работат без нотификација;
 • проверка на нотифицирани оператори на јавни комуникациски мрежи и/или даватели на јавни комуникациски услуги во однос условите од нотификацијата ;
 • решавање на приговори од корисници на електронски комуникациски услуги;

Во случај на утврдена неправилност при вршење на инспекцискиот надзор, инспекторите за електронски комуникации постапуваат во согласност со овластувањата кои им се дадени во Законот за електронски комуникации.

 • Валентин Ѓуровски
  Раководител на одделение за инспекциски надзор
  Даме Груев бр.1, 7000 Битола, Република Македонија
  Тел. +389 47 239984; моб. +389 75 273 200; факс. +389 47 239983
  www.aec.mk e-mail:valentin.gjurovski@aec.mk
 • Влатко Спиркоски
  Самостоен стручен соработник-инспектор
  Даме Груев бр.1, 7000 Битола, Република Македонија
  Тел. +389 47 239984; моб. +389 70 364 494; факс. +389 47 239983
  www.aec.mk e-mail:vlatko.spirkoski@aec.mk
 • Михаил Крстовски
  Самостоен стручен соработник-инспектор
  Брегалничка бб, 2000 Штип, Република Македонија
  Тел. +389 32 382244; моб. +389 75 364 494; факс. +389 32 382244
  www.aec.mk e-mail:mihail.krstovski@aec.mk
 • Павле Насев
  Самостоен стручен соработник-инспектор
  Брегалничка бб, 2000 Штип, Република Македонија
  Тел. +389 32 382244; моб. +389 75 343 035; факс. +389 32 382244
  www.aec.mk e-mail:pavle.nasev@aec.mk
 • Ацо Јовановски
  Самостоен стручен соработник-инспектор
  Димитрие Чуповски бр.13 Скопје, Република Македонија
  Тел.+389 2 3091255; моб. +389 70 222 890; факс. +389 2 3091255 www.aec.mk e-mail:aco.jovanovski@aec.mk
 • Зоран Билбиловски
  Самостоен стручен соработник-инспектор
  Димитрие Чуповски бр.13 Скопје, Република Македонија
  Тел.+389 2 3091259; моб. +389 75 333 122; факс. +389 2 3091259
  www.aec.mk e-mail: zoran.bilbilovski@aec.mk