Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвора јавна расправа по Предлог Правилникот за ТТО.

ПРАВИЛНИК ЗА ВОДЕЊЕ, КОРИСТЕЊЕ И ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИ РЕГИСТЕР НА ТЕРМИНАЛНА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКА ОПРЕМА (ТТО)

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по предметот на јавната расправа што ќе биде отворена почнувајќи од 08.11.2019 до 08.12.1019 година на следната адреса:

Агенција за електронски комуникации

Kej Димитар Влахов бр. 21,  1000 Скопје или на e-mail адресата: contact@aec.mkAdditional information:

Start of the public debate: 08/11/2019
End of the public debate: 08/12/2019
Address for submitting comments and opinions: Kej Димитар Влахов бр. 21, 1000 Скопје или на e-mail адресата: contact@aec.mk