Select Page

Агенцијата за електронски комуникации објавува Јавен тендер со јавно наддавање за доделување на одобренија за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 790-862 MHz и 1710-1880 MHz за обезбедување на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги на целата територија на Република Македонија.

The Agency for Electronic Communications announces the Open tender with public auction for awarding authorisations for radio frequency utilisation in the  radio frequency band 790-862 MHz and 1710-1880 MHz for  providing  public mobile communication networks and services on the entire territory of the Republic of Macedonia.


Јавен тендер за доделување на одобренија за опсег 790-862 MHz и 1710-1880 MHz
Јавен тендер за доделување на одобренија за опсег 790-862 MHz и 1710-1880 MHz – MS Word
Announcment_for_Public_Tender_ LTE 3 ENG


Поврзани вести:

More posts: 17101880 MHz 790862 MHz јавен тендер наддавање одобрение радиофреквенциски опсег радиофреквеции