Select Page


Additional information:

Предмет на набавка: Услуга за Фиксна телефонија во деловните објекти на АЕК
Краен рок за достава на понуди: 20.06.2016 година во 11 часот