Select Page


Additional information:

Предмет на набавка: Сервисирање на пумпи и цевна инсталација за водоснабдување со вода за пиење и противпожарна хидрантска мрежа во КМЦ Зајчев рид - Скопје
Краен рок за достава на понуди: 27.11.2017 во 11.00 часот