Select Page

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 од Законот за електронски комуникации (Службен весник на РМ бр. 39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18, 21/18, 98/19, 153/19 и 92/21), отвора јавна расправа по предлог Методологија за процена на профилот на ризик на добавувачи и производители на мрежна опрема и предлог Листа на критични компоненти и чувствителни делови на електронските комуникациски мрежи.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки во јавната расправа најдоцна до 03.09.2021 год. на следната адреса:

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов бр.21

1000 Скопје или по електронски пат на следната адреса за е-пошта: komentari@aec.mkAdditional information:

Start of the public debate: 03/08/2021
End of the public debate: 03/09/2021
Address for submitting comments and opinions: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр.21 1000 Скопје или по електронски пат на следната адреса за е-пошта: komentari@aec.mk