Select Page

Почитувани,

Агенцијата за електронски комуникации започнува јавна расправа по Нацрт Документот за анализа на малопродажен пазар за минимален пакет на изнајмени линии. Јавната расправа ќе трае заклучно со 06.11.2015 год до крај на работно време.

Се повикуваат сите заинтересирани страни да достават коментари по овој Нацрт Документ.

Контакт лице: Билјана Тошевска email: biljana.tosevska@aec.mk
Нацрт Документот за анализа на малопродажен пазар за минимален пакет на изнајмени линииAdditional information:

Start of the public debate: 06/10/2015
End of the public debate: 06/11/2015
Address for submitting comments and opinions: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или  biljana.tosevska@aec.mk