Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по нацрт текстот на Правилник за радиофреквенции кои можат да се користат без одобрение за користење на радиофреквении и Прилог: Табела на радиофреквенции кои можат да се користат без одобрение.Additional information:

Start of the public debate: 04/01/2014
End of the public debate: 03/02/2014
Address for submitting comments and opinions:

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје

или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта: biljana.ilieva@aec.mk и radka.sekutkovska@aec.mk


Поврзани вести:

More posts: без одобрение јавна расправа нацрт текст правилник радиофреквенции