Select Page

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 105 од Законот за електронски комуникации ( Сл. Весник бр. 13/2005,14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/2010, 13/2012, 59/2012, 123/2012 и 23/2013), отвара јавна расправа по „Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за вршење на контрола и мерење на параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги“:

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки во јавната расправа што ќе биде отворена 30 дена, односно најдоцна до 28.11.2013 год. на следната адреса:


Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за вршење на контрола и мерење на параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги

Additional information:

Start of the public debate: 28/10/2013
End of the public debate: 28/11/2013
Address for submitting comments and opinions: Агенција за електронски комуникации
ул. Димитрие Чуповски бр. 13
1000 Скопје

и по електронски пат на следниве контакт лица: 
Петар Иваноски
Моб. тел: 075 38 38 09
e-mail: petar.ivanoski@aec.mk


Александар Грамбозов
Моб. тел: 071 38 03 53
e-mail: aleksandar.grambozov@aec.mk