Select Page

Агенцијата за електронски комуникации го објавува на јавна расправа ПРАВИЛНИК за параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги, начинот и постапката за вршење на контрола и мерење, содржината, формата и начинот на објавување на информации во врска со квалитетот на јавните електронски комуникациски услуги. Јавната расправа ќе започне на 27.01.2017 година и ќе трае до 26.02.2017 година. Сите заинтересирани страни се добредојдени да достават свои коментари. Лице за контакт: Јонче Грозданоски jonce.grozdanoski@aec.mk
20170127_Pravilnik_za_parametrite_za_kvalitet_na_javnite_elekotronski_komunikaciski_uslugi.pdfAdditional information:

Start of the public debate: 27/01/2017
End of the public debate: 26/02/2017
Address for submitting comments and opinions: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта: jonce.grozdanoski@aec.mk