Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог Годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2016 година. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по предметот на јавната расправа што ќе биде отворена почнувајќи од 29.09.2015 до 29.10.2015 до 12:00 часот на следната адреса:

Агенција за електронски комуникации -коментари на Предлог – Измени и дополнувања на Годишна програма на АЕК за 2015 година

Kej Димитар Влахов бр. 21  1000 Скопје

 или на e-mail адресата: contact@aec.mk
Годишна програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2016 година
Предлог на годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2016 годинаAdditional information:

Start of the public debate: 29/09/2015
Крај на јавна расправа: 29/10/2015
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта: contact@aec.mk