Select Page

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2013 ГОДИНА

Коментари и одговори по Програмата за работа и Финансискиот план на Агенцијата за електронски комуникации за 2013 година.


Коментари и одговори од АЕК по документ Програма за работа за 2013 година
Програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2013 година
Годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2013 година


Поврзани вести:

More posts: 2013 Агенција за електронски комуникации АЕК годишна програма