Select Page

Ве информираме дека Агенцијата за електронски комуникации го објавува Финалниот документ за анализа на пазар за услуги за завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи со вклучени мислења од заинтересираните страни.

icon  20110302_Финален документ за анализа на пазар за услуги за завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи (1.22 MB)