Select Page

Aгенцијата за електронски комуникации ги објавува доставените коментари од заинтересираните страни и ставот на Агенцијата по објавениoт документи„Нацрт Правилник за регулирање на малопродажни цени, “објавен на веб страната на АЕК на ден 17.04.2012 година.


Нацрт правилник за регулирање на малопродажни цени – коментари и мислења и став на АЕК


Поврзани вести:

More posts: АЕК коментари малопродажни цени нацрт правилник регулирање став