Select Page

Одлука со која се поништува објавата на Правилникот за уредување на условите, начинот и постапката за давање на под закуп на слободен деловен простор по пат на јавно наддавање, кој е во сопственост на Агенцијата за електронски комуникации

Additional information:

Датум на донесување на актот: 12/04/2016
Службен весник: 77/2016
Важечки пропис: 1