Select Page

Одлука со која се утврдува вредноста на бодот за пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенциите за 2016 година, во износ од 0,8 евра во денарска противредност пресметана по средниот курс на Народна банка на Република Македонија

Additional information:

Датум на донесување на актот: 09/12/2015
Важечки пропис: 1