Select Page

Одлука за износот на средствата кои операторите на територијата на Република Македонија ги уплаќаат за компензација на нето трошоците на давателот на универзална услуга во компензацискиот фонд за 2015 година

Additional information:

Датум на донесување на актот: 20/07/2015
Службен весник: 141/2015
Важечки пропис: 1