Select Page

Одлука за уплата во компензацискиот фонд за универзална услуга за 2016 година

Additional information:

Датум на донесување на актот: 30/08/2016
Службен весник: 170/2016
Важечки пропис: 1