Select Page

Одлука за утврдување на максималните цени на услугите во роаминг во јавни мобилни комуникациски мрежи
Коментари и одговор на коментари – ВИП
Коментари и одговор на коментари – ОНЕ
Коментари и одговор на коментари – Т-мобиле

Additional information:

Датум на донесување на актот: 10/03/2015
Важечки пропис: 1