Select Page

План за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија

Additional information:

Датум на донесување на актот: 10/12/2013
Службен весник: 185-13
Важечки пропис: 2