Select Page

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 од Законот за електронски комуникации (Сл. Весник бр. 39/2014), отвора јавна расправа по „Правилник за формата и содржината на службената легитимација на овластено лице за вршење на надзор и начинот на нејзиното издавање и одземање“.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки во јавната расправа од 04.09.2015 година до 04.10.2015 год. на следната адреса:

Агенција за електронски комуникации
Кеј Димитар Влахов бр.21
1000 Скопје

или по електронски пат на следниве адреси за е-пошта: 
liljana.denkovska@aec.mk
vergim.sherifi@aec.mk
dafina.paunovska@aec.mk

Правилник за формата и содржината на службената легитимација на овластено лице за вршење на надзор и начинот на нејзиното издавање и одземањеAdditional information:

Start of the public debate: 04/09/2015
End of the public debate: 04/10/2015
Address for submitting comments and opinions: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта: liljana.denkovska@aec.mk, vergim.sherifi@aec.mk и dafina.paunovska@aec.mk