Select Page

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции
Одговори на коментари по јавна расправа за Предлог Правилник за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции

Additional information:

Датум на донесување на актот: 28/04/2017
Службен весник: 55/2017
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: рф спектар