Select Page

Правилник за изменување и дополнување на правилник за обезбедување на битстрим пристап
МКТ Коментари за измените на правилникот
ОНЕВИП Коментари за измените на правилникот

Additional information:

Датум на донесување на актот: 18/04/2017
Службен весник: 27.04.2017
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: битстрим