Select Page

ОНЕВИП Коментари за измените на правилникот
Правилник за изменување и дополнување на правилникот за пристап и користење на специфични мрежни средства
МКТ Коментари за измените на правилникот

Additional information:

Датум на донесување на актот: 18/04/2017
Службен весник: 27.04.2017
Важечки пропис: 1