Select Page

Правилник за нивото на деталност на информациите што ќе бидат објавени во референтната понуда за разврзан пристап на локална јамка и начинот на нивното објавување

Additional information:

Датум на донесување на актот: 26/12/2014
Службен весник: 27/2015
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: анализа на пазар