Select Page

Врз основа на член 166 став (7) од Законот за електронски комуникации (“Службен весник на Република Македонија” бр. 39/2014 и 188/2014), директорот на Агенцијата за електронски комуникации во согласност со директорот на Дирекцијата за заштита на личните податоци, на ден 15.01.2015 година донесе: ПРАВИЛНИК ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТ И ИНТЕГРИТЕТ НА ЈАВНИТЕ ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСKИ МРЕЖИ И УСЛУГИ И АКТИВНОСТИ КОИ ШТО ОПЕРАТОРИТЕ ТРЕБА ДА ГИ ПРЕЗЕМАТ ПРИ НАРУШУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ
Правилник за обезбедување на безбедност и интегритет на јавните електронски комуникацисkи мрежи и услуги и активности кои што операторите треба да ги преземат при нарушување на безбедноста на личните податоци
коментари и одговор по коментари на Т-Мобиле Македонија АД Скопје и Македонски Телеком АД Скопје
коментари и одговор по коментари на Вип операторAdditional information:

Датум на донесување на актот: 15/01/2015
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: безбедност и интегритет