Select Page

Правилник за параметрите за квалитет на јавните елeктронски комуникациски услуги, начинот и постапката за вршење на контрола и мерење, содржината, формата и начинот на објавување на информации во врска со квалитетот на јавните комуникациски услуги
Одговори на коментари од Македонски Телеком по јавна расправа на предлог Правилник за мерење на параметри за квалитет на јавни електронски комуникациски услуги
Oдговори на коментари од Оне.ВИП ДОО по јавна расправа на предлог Правилник за мерење на параметри за квалитет на јавни електронски комуникациски услуги

Additional information:

Датум на донесување на актот: 25/04/2017
Службен весник: 55/2017
Важечки пропис: 1