Select Page
Се информираат сите заинтересирани страни дека Правилникот за видот и содржината на податоците и информациите за општите услови во однос на пристапот и користењето на јавните комуникациски услуги кои ги објавуваат операторите и за видот и содржината на податоците што ќе ги објавува Агенцијата за електронски комуникации е објавен во Службен Весник нс РМ бр.16/2015 на ден 03.02.2015 година.

Правилник за вид и содржина на подат. и информациите за општи услови во однос на пристап и користењето на ј.к.услуги кои ги објавуваат операторите и за вид и содржина на податоците што ги објавува АЕК

Additional information:

Датум на донесување на актот: 29/01/2015
Службен весник: 16-2015
Важечки пропис: 1