Select Page
Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог Измените и дополнувањата на Годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2015 година. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по предметот на јавната расправа што ќе биде отворена почнувајќи од 09.06.2015 до 09.07.2015 до 12:00 часот на следната адреса:
Агенција за електронски комуникации
-коментари на Предлог – Измени и дополнувања на Годишна програма на АЕК за 2015 година

Kej Димитар Влахов бр. 21
1000 Скопје

или на e-mail адресата: contact@aec.mk


Предлог измени и дополнувања на Годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2015 година

Additional information:

Start of the public debate: 09/06/2015
End of the public debate: 09/07/2015
Address for submitting comments and opinions: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следнава адреса за електронска пошта: contact@aec.mk