Select Page

Врз основа на член 105 од Законот за електронските комуникации  (Сл. Весник на Република Македонија бр.13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/2010, 13/2012, 59/2012 , 123/12 и 23/2013) во кој во став 1 стои дека:

„Агенцијата пред да донесе или измени одлуки или други подзаконски акти од своја надлежност, а кои значително влијаат на релевантниот пазар на електронски комуникации, како и пред да ја донесе годишната програма за работа за наредната година, е должна на својата веб страница јавно да ја објави предложената одлука или подзаконскиот акт, односно предложената годишна програма за работа за наредната година, со цел да обезбеди јавна расправа со која ќе им се овозможи на сите заинтересирани страни да ги изразат своите мислења, гледишта и ставови во однос на истите.“

Агенцијата за електронски комуникации на 18.10.2013 година ја става на јавна расправа Предлог на Годишната програма за работа на Агенцијата за 2014 година.  Согласно став 2 од горенаведената одредба 105 од Законот за електронските комуникации  (Сл. Весник на Република Македонија бр.13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/2010, 13/2012, 59/2012 , 123/12 и 23/2013)сите заинтересирани страни можат да ги изразат своите мислења, гледишта и ставови  во рок од 30 дена од денот на објавувањето, односно  до 18.11.2013 година на адреса:

Агенција за електронски комуникации

Димитрие Чуповски бр.13, 1000 Скопје,

или на електронска пошта:contact@aec.mk


Предлог на Годишна програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2014 година

Additional information:

Start of the public debate: 18/10/2013
End of the public debate: 18/11/2013
Address for submitting comments and opinions: Агенција за електронски комуникации
Димитрие Чуповски бр.13, 1000 Скопје,
или на електронска пошта:contact@aec.mk