Select Page

СЕ ОПРЕДЕЛУВА ВИП Оператор, Друштво за комуникациски услуги ДООЕЛ Скопје за оператор со значителна пазарна моќ на релевантниот пазар за продажба на производи и услуги на големо број 16- Услуга за завршување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи на географското подрачје на Република Македонија.

icon 20100518_Решение за оператор со значителна пазарна моќ на релевантниот пазар 16 – ВИП (131.76 kB)