Select Page
  • Секторот за финансии е задолжен за координација на финансиските и сметководствените активности на АЕК.
  • Тимот во службата за финансии и сметководство има задача да ја организира и контролира подготовката и спроведувањето на Годишниот финансиски план на АЕК и подготовката на периодични и годишни финансиски извештаи;врши надзор, спроведување и управување со средствата на Фондот за универзална услуга;врши пресметка на финансиските трошоци на АЕК; ја проверува исправноста и реалноста на фактурите;ги проверува сите исплати од сметките на АЕК; ги анализира финансиските трансакции;
  • Ја следи состојбата на сметките на АЕК
  • Подготвува анализи, информации и други материјали во врска со финансиското и сметководствено работење на АЕК;
  • Подготвува извештаи во врска со реализацијата на наплатата на надоместоците кои се приход на АЕК согласно Законот за електронските комуникации и финансиска документација за наплата на ненаплатени побарувања по судски пат;

Контакт со Секторот за финансии

Владимир Велкоски
Раководител на Сектор за финансии
vladimir.velkovski@aec.mk
тел. 02 3 289 244
моб. 078 37 30 08
 

Јетон Акику
Раководител на Одделение за финансии и сметководство
jeton.akiku@aec.mk
тел. 02 3 259 264
моб. 072 21 99 74

Емира Ќерим
Виш соработник за финансиска внатрешна контрола-ех посте
emira.kerim@aec.mk
тел. 02 3 289 226
моб. 070 22 86 95

Марe Мицковска
Соработник за сметководство
mare.mickovska@aec.mk
тел. 02 3 289 247
моб. 070 24 70 59

Светлана Петровска
Помлад соработник за финансии
svetlana.petrovska@aec.mk
тел. 02 3 289 234
моб. 071 37 14 66

Горица Иловска
Виш референт-благајник
gorica.ilovska@aec.mk
тел. 02 3 289 217
моб. 070 33 27 93

Весна Чкаловска
Раководител на Одделение за јавни набавки
vesna.ckalovska@aec.mk
тел. 02 3 289 221
моб. 070 36 35 75

Виолета Стјеповиќ Попацева
Советник за јавни набавки
violeta.popaceva@aec.mk
тел. 02 3 289 212
моб. 070 27 32 00

Билјана Јовановска Балески
Советник за јавни набавки
biljana.jovanovska@aec.mk
тел. 02 3 289 224
моб. 071 37 13 34

Борис Митевски
Референт за јавни набавки
boris.mitevski@aec.mk
тел. 02 3 289 231
моб. 078 37 30 04