Select Page

Рената Аиновска Талеска
Раководител на Сектор за заштита на правата на крајните корисници
renata.ainovska@aec.mk
тел. 02 3 259 272
моб. 071 38 02 97

Renata Ainovska Taleska 

Валентин Ѓуровски
Раководител на Одделение за решавање на спорови
valentin.gjurovski@aec.mk
тел. 047 207 072
моб. 075 27 32 00

Љупчо Маневски
Советник за решавање на спорови
ljupco.manevski@aec.mk
тел: 02 3 289 238
моб. 070 38 38 09

Јосифа Силјаноска
Советник за решавање на спорови
josifa.siljanoska@aec.mk
тел: 02 3 289 228
моб. 071 34 66 47

Влатко Спиркоски
Советник за решавање на спорови
vlatko.spirkoski@aec.mk
тел: 047 207 071
моб.
070 36 44 94

Михаил Крстовски
Виш соработник за решавање на спорови
mihail.krstovski@aec.mk
тел: 032 223 974
моб. 
075 36 44 94

Боби Божиновски
Виш соработник за решавање на спорови
bobi.bozinovski@aec.mk
тел. 02 3 259 267
моб. 071 38 02 96

Павле Насев
Виш соработник за решавање на спорови
pavle.nasev@aec.mk
тел. 032 223 973
моб. 075 34 30 35

Душко Иванов
Соработник за решавање на спорови
dusko.ivanov@aec.mk
тел. 032 223 966
моб. 070 23 28 20

Наташа Нечковска
Помлад соработник за решавање на спорови
natasa.neckovska@aec.mk
тел. 047 207 066
моб. 071 33 21 75

Мухамет Рамадани
Помлад соработник за решавање на спорови
muhamet.ramadani@aec.mk
тел. 02 3 289 200
моб. 071 38 95 61

Дејан Гиевски
Самостоен референт за решавање на спорови
dejan.gievski@aec.mk
тел. 02 3 091 231
моб. 071 39 11 18

Радица Спасовска
Виш референт-администратор
radica.spasovska@aec.mk
тел. 02 3 289 258
моб. 071 37 29 98

Славица Поповска
Раководител на Одделение за грижа за корисници
slavica.popovska@aec.mk
тел. 02 3 289 219
моб. 071 26 18 29

Васил Ѓатовски
Советник  за грижа за корисници
vasil.gjatovski@aec.mk
тел. 02 3 289 228
моб. 071 33 20 82

Славица Настеска
Виш соработник за грижа за корисници
slavica.nasteska@aec.mk
тел. 02 3 091 244
моб. 070 27 82 00

Елица Перчинкова
Виш соработник за грижа за корисници
elica.percinkova@aec.mk
тел. 02 3 289 233
моб. 070 34 30 35

Цвета Димитровска
Соработник за грижа за корисници
cveta.dimitrovska@aec.mk
тел. 047 207 068
моб. 071 39 07 56

Виолета Јанкулова
Помлад соработник за грижа за корисници
violeta.jankulova@aec.mk
тел. 047 207 067
моб. 071 39 06 46

Дијана Транталовска
Самостоен референт за грижа за корисници
diana.trantalovska@aec.mk
тел. 02 3 289 209
моб. 070 23 95 05

Снежана Ѓоргиева
Референт – оператор на контакт центар
snezana.gorgieva@aec.mk
тел. 047 207 073
моб. 071 39 07 89

Иса Јакупи
Помлад  референт – оператор на контакт центар
isa.jakupi@aec.mk
тел. 02 3 289 254
моб. 071 39 11 04

Марија Бошковска
Помлад  референт – оператор на контакт центар
marija.boskovska@aec.mk
тел. 047 207 062
моб. 071 39 07 32

Роберт Ефремов
Помлад  референт – оператор на контакт центар
robert.efremov@aec.mk
тел. 032 223 967
моб. 071 38 95 62