Select Page

Aгенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по Нацрт документот за „Правилник за начинот и условите за одредување на зоната на електронската комуникациска инфраструктура и  придружните инфраструктурни капацитети и средства, како и на заштитната зона и радио коридорот, и обврските на инвеститорот“ објавен на веб страната на АЕК,  на состанок кој ќе се одржи на ден 25.03.2011 година (петок) со почеток во 14 часот во просториите на КМЦ Зајчев Рид, Скопје.