Select Page

АЕК ги поканува сите заинтересирани страни на состанок по јавна расправа за нацрт текстот за Правилник за пресметување на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви на 31/01/2014 (петок) во 09:30 во Сала 1 во АЕК.Почеток во: 09:30
Тема на состанок : Јавна расправа за нацрт текстот за Правилник за пресметување на год. надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви
Датум на одржување : 31/01/2014
Локација на состанокот : Агенција за електронски комуникации, Кеј Димитар Влахов бр.21 1000 Скопје Република Македонија