Select Page
 • Управување со електронскиот регистар на изградени јавни електронски комуникациски мрежи преку собирање на податоци за изградените јавни електронски комуникациски мрежи од oператорите на јавни електронски комуникациски мрежи, надлежното министерство и единиците на локалната самоуправа;
 • Следење на техничките прописи и стандарди за иградба на јавни електронски комуникациски мрежи и електронска комуникациска инфраструктура и придружни инфраструктурни капацитети и средства;
 • Давање согласност на идејниот проект за градба на јавни електронски комуникациски мрежи и електронска комуникациска инфраструктура и придружни инфраструктурни капацитети и средства;
 • Давање на мислење или утврдување на услови при изготвување и донесување на документите за просторно уредување и градење во случај ако се работи за зафати во просторот во рамките на зоната на јавната електронска комуникациска инфраструктура и придружните инфраструктурни капацитети и средства, во заштитната зона на радиокоридорот на одредени радиостаници.
 • Боро Тодоровски
  Раководител на оделение за телекомуникациска инфраструктура
  boro.todorovski@aec.mk
  тел: 3 091 245
  моб: 075 475 146
 • Југослав Србиновски
  Стручен соработник за телекомуникациска инфраструктура
  јugoslav.srbinovski@aec.mk
  тел: 3 091 244
  моб: 071 346 645