Select Page

По спроведувањето на постапката на јавен тендер објавен под бр. 02-2914/1 од 30.10.2006 година (“Службен весник на Република Македонија” бр. 112/06) за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции за трет оператор на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги како и за користење на радиофреквенции за постојните оператори на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги во Република Македонија, Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации на состанокот одржан на ден 03.02.2007 година, ја донесе следната Одлука за избор на најповолен понудувач.

Одлука за избор на најповолен понудувач за трет мобилен оператор