Select Page

Објавен е финален документ „Упатство за обезбедување на информации кои ќе ги објавува агенцијата за електронски комуникации за да им овозможи на корисниците да направат избор на комуникациските услуги врз основа на квалитетот и цените на услугите и начинот на нивното објавување“ со придружни прилози.


Упатство за обезбедување на информации
Прилог 1 – Услови и права за користење
Прилог 2 – Параметри за филтрирање и подредување во Преглед на понуди
Прилог 3 – Табела со скратен опис
Прилог 4 – Параметри за филтрирање во Споредба на понуди
Прилог 5 – Методологија за ориентациска пресметка
Прилог 6 – Листа на земји за меѓународни разговори
оментари и одговори на коментари по Упатството

Additional information:

Датум на донесување на актот: 19/04/2013
Важечки пропис: 1