Select Page

Упатство за водење на регистар на доделени радиофреквенции

Additional information:

Датум на донесување на актот: 01/07/2005
Важечки пропис: 1