Select Page


Additional information:

Предмет на набавка: Поправка и сервисирање на специјални возила ( вклучувајќи резервни делови и автогуми)
Краен рок за достава на понуди: 23.08.2016 во 11.00 часот