Select Page

Закон за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации

Additional information:

Датум на донесување на актот: 24/07/2008
Службен весник: 98-08
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: дополна електронски комуникации закон за електронските комуникации ЗЕК измена