Select Page

Закон за изменување на законот за електронските комуникации

Additional information:

Датум на донесување на актот: 15/01/2018
Службен весник: 11/2018
Важечки пропис: 1