Select Page

Врз основа на член 14 точка а), а во врска со член 62 став 2 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/2005, 14/2007 и 55/2007), Одлуката за давање на согласност на почетниот износ на пазарната вредност на радиофреквенциите, како еднократен надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенции за обезбедување на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги од третата генерација (3G) (?Службен весник на Република Македонија? бр. 129/2007), Комисијата, како орган на Агенцијата за електронски комуникации на состанокот одржан на ден 07.11.2007 година донесе Одлука за распишување на јавен тендер за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции за обезбедување на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги од третата генерација (3G)

icon javen_tender_3G-07112007 (144.02 kB)

icon odluka-07112007 (112.25 kB)