Select Page

Сектор за радиокомуникации

 • Билјана Илиева
  Раководител на Сектор за радиокомуникации
  biljana.ilieva@aec.mk, тел. 3 091 232, моб. 070 33 27 92

 • Радка Шекутковска
  Раководител на одделение за фиксна и мобилна служба
  radka.sekutkovska@aec.mk, тел. 3 091 291, моб. 070 35 04 85

 • Миле Вељанов
  Самостоен стручен соработник за фиксна и мобилна служба
  mile.veljanov@aec.mk, тел. 3 289 225, моб. 070 38 38 19

 • Весна Терзијан
  Стручен соработник за планирање и управување со радиофреквенцискиот спектар 
  vesna.terzijan@aec.mk, тел. 3.091 240, моб.070 22 87 62

 • Никола Грковски
  Самостоен референт – администратор
  nikola.grkovski@aec.mk, тел. 3 091 291, моб. 071 23 21 24

 • Лидија Пауновска
  Раководител на одделение за радиодифузна и сателитска служба 
  lidija.paunovska@aec.mk, тел. 3 091 251, моб. 070 23 77 44

Сектор за контрола и мониторинг

 • тел: +389 2 3091 291

 • факс: +389 2 3091 292