Select Page

Правилник за користење на радиофреквенции без одобрение за користење на радиофреквенции, донесен на ден 11.05.2005 година, објавен во “Сл. весник на РМ“ бр. 64/07.

icon Правилник за користење на радиофреквенции без одобрение за користење на радиофреквенции (31 kB)

icon Прилог на Правилник за радиофреквенции што може да се користат без одобрение (90.5 kB)

icon Скратеници (57.25 kB)