Select Page

Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации, почитувајќи го законскиот рок, согласно Одлуката за повторување на Јавниот тендер за доделување на одобренија за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 3,4 – 3,6 GHz за фиксен безжичен пристап, за шест региони во Република Македонија (?Службен весник на Република Македонија? бр. 84/2007) во согласност со Извештајот од извршеното разгледување и оценување на примените понуди, бр. 02-1771/95 од 22.08.2007 година изготвен од страна на Комисијата за спроведување на јавен тендер, на состанокот одржан на ден 29.08.2007 година донесе: Одлука за избор на најповолни понудувач за доделување на одобренија за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 3,4-3,6 GHz за фиксен безжичен пристап, за шест региони во Република Македонија. Во секои од шесте региони се доделени по три одобренија, или вкупно 18 одобренија.

icon Odluka_FWA_regioni-30082007 (112.55 kB)

icon  soopstenie_FWA_regioni-30082007 (21.55 kB)