Select Page

Врз основа на член 17 точка ж) и член 35 став (2) од Законот за електронските комуникации (Службен весник на Република Македонија број 13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008 и 83/2010) и член 6 од Правилникот за обезбедување на услугите опфатени со универзалната услуга (Службен весник на Република Македонија број 139/2010), директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 10.01.2011 година  донесе одлука:

icon  20110629_Одлука за избор на даватели на универзална услуга (93.37 kB)